Producenci
Statut Fundacji

Sklep prowadzony jest pod działalnością gospodarczą Fundacjji Balans, która wspiera rozwój i promuje sporty takie jak mountainboard oraz landkiting.  

 

Statut Fundacji Rozwoju Sportów Ekstremalnych i Niszowych „BALANS”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Rozwoju Sportów Ekstremalnych i Niszowych „BALANS” zwana jest w dalszej części statutu „Fundacją" ustanowiona przez Tomasza Olkowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Grzegorza Fojcika w Rybniku na ul. Kościuszki 22/1, dnia 07/02/2014.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu.
 • 2
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działania poza granicami kraju
  z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Siedzibą fundacji jest Miasto Rybnik.
 • 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

 • 4

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

 • 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, a także nadawać tytuły honorowe.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 • 6

Celami Fundacji są:

 • upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu ze szczególnym nastawieniem na sporty niszowe i ekstremalne;
 • edukacja w zakresie bezpiecznego uprawiania sportów;
 • podnoszenie poziomu przygotowania sportowego zawodników celem osiągania wyników sportowych;
 • integracja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie;
 • krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei Fair Play, w rywalizacji sportowej i poza sportowej;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • wspieranie, promocja i pomoc w rozwoju kariery sportowej dzieci, młodzieży szkolnej
  i dorosłych;
 • ochrona, promocja zdrowia oraz zdrowego trybu życia;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez sport;
 • organizacja wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyka i krajoznawstwo;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • działalność na rzecz osób starszych
 • 7

Swoje cele realizuje poprzez:

 • organizowanie, tworzenie i pomoc w rozbudowie infrastruktury dla rozwoju i uprawiania sportów niszowych oraz ekstremalnych;
 • prowadzenie szkoleń, wyjazdów oraz zgrupowań sportowych;
 • udział, organizację oraz współorganizację zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych, festiwali, wystaw, akcji promocyjnych, pokazów, warsztatów edukacyjnych oraz spotkań;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie promocji sportu i kultury fizycznej;
 • nawiązywanie współpracy z organizacjami zagranicznymi, o podobnym lub zbliżonym profilu działalności;
 • pomoc firmom i instytucjom w zakładaniu i prowadzeniu szkółek sportowych, organizacji zawodów i innych imprez sportowo-kulturalnych;
 • promocję idei Fundacji w mediach i Internecie;
 • zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi;
 • organizowanie i fundowanie stypendiów sportowych uzdolnionym dzieciom ze wszystkich grup społecznych;
 • podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności oraz wynikające z zadań zleconych przez władze statutowe.
 • 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 • 9
 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 1. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działalności samej Fundacji.
 • 10
 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 2. odpłatnej działalności pożytku publicznego;
 3. darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych;
  c. dochodów ze zbiórek, wystaw i imprez publicznych;
  d. dochodów z majątku fundacji;
  e. odsetek bankowych;
  f. dotacji i subwencji osób prawnych, grantów i konkursów
 4. działalności gospodarczej
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje Zarząd.
 6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 7. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 8. Wszystkie dochody Fundacji przeznaczone są w całości na realizację celów Fundacji.
 9. Fundacja nie działa w celu osiągania zysku.
 10. Wynagrodzenie wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej jest ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa art.9 ust.1 pkt.2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 

 

ORGANY FUNDACJI


 • 11

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany także "Zarządem".

 • 12
 1. Pierwszy zarząd Fundacji składa się z 1-5 osób, powołanych przez Fundatora
 2. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd, w każdym czasie.
 3. Prezesa Fundacji wskazuje Zarząd spośród swoich członków, Prezes kieruje pracami Zarządu Fundacji.
 4. Funkcja członka zarządu ustaje wskutek:
 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce zarządu
 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 • śmierci członka Zarządu
 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z racji pełnionej funkcji. Wynagrodzenie to ustala zarząd dla poszczególnych członków.
 3. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony.
 4. Fundator Fundacji „BALANS” wchodzi w skład pierwszego zarządu.
 • 13
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • uchwalanie regulaminów;
 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
 • zarządzanie majątkiem Fundacji;
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, i wszelkich pomocy finansowych, i materialnych;
 • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 18 i § 20 niniejszego Statutu.
 2. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa zarządu.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników, do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Posiedzenie zarządu odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 3 razy do roku.
 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 7. Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez pracowników podlegają dyskusji na zebraniu zarządu. Zarząd jest obowiązany przedstawić pracownikom pisemną informację o wykorzystaniu tych wniosków.
 8. Przedstawiciel pracowników niebędący członkiem Zarządu Fundacji posiada prawo głosu doradczego na posiedzeniu Zarządu, o którym powinien zostać poinformowany w trybie, o którym mowa w ust. 8.
 9. Szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 9, sposób powoływania przedstawiciela pracowników oraz przeprowadzania konsultacji z pracownikami określa regulamin przyjęty przez Zarząd
 10. Postanowienia ust. 9-12 niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadku, gdy stan zatrudnienia w Fundacji będzie nie mniejszy niż 3 pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, długoterminową umowę wolontariacką, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działalności Fundacji.

SPOSÓB REPREZENTACJI

 • 14
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis jednego członka Zarządu

 ZMIANA STATUTU

 • 15

Statut fundacji może być zmieniony w dowolnym czasie przez Zarząd.

POŁĄCZENIA Z INNYM PODMIOTEM PRAWNYM

 • 16

Fundacja może się połączyć z innymi fundacjami lub podmiotem posiadającym osobowość prawną dla efektywnego realizowania swoich celów, o ile nie nastąpi istotna zmiana celów Fundacji. 


 • 17

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

LIKWIDACJA FUNDACJI

 • 18

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd

 • 19

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.


 • 20

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.


 • 21

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA

Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc wyodrębnioną nieodpłatną działalność pożytku publicznego, opisane według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 1. Działalność nieodpłatna:
 • 58 - Działalność wydawnicza;
 • 59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 1 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych;
 • 2 – Działalność fotograficzna;
 • 60Z - Działalność wspomagająca edukację;
 • 88 - Pomoc społeczna bez zakwaterowania;
 • 0 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
 • 99 - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • 22
 1. Dla zwiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji i na działalność statutową, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, wewnętrzne jednostki organizacyjne lub uczestniczyć w spółkach typu cywilnego i handlowego. Jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z niniejszym paragrafem podlegają Zarządowi Fundacji. Zarząd Fundacji może uchwalić regulamin organizacyjny tych jednostek, określający w szczególności zakres i przedmiot działalności jednostki, zasady powoływania i odwoływania osób kierujących działalnością jednostki, zakres ich uprawnień i obowiązków.
 • 23

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:

 • 30.Z - Produkcja sprzętu sportowego
 • 90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 81 Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganachi targowiskach
 • 39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 10.Z -Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 12.Z - Działalność portali internetowych
 • 99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 1 - Reklama
 • 21 - Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego i sportowego sklasyfikowanego w 77.21
 • 39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 12.Z - Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (79.1)
     działalność organizatorów turystyki
 • 9 -Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • 51, 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 0 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
 • 1 - Działalność związana ze sportem
 • 11 - Działalność obiektów sportowych
 • 19 - Pozostała działalność związana ze sportem
 • 2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 24

 Jeżeli podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wymagać będzie uprzedniego uzyskania zezwolenia, patentu lub licencji, Fundacja podejmie taką działalność dopiero po jego/jej uzyskaniu.

 • 25
 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z przepisami dotyczącymi osób prawnych.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od pozostałej działalności statutowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 26

Ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Sportu i Turystyki.

 

 • 27

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • 28

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

 

 

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl